طنز(شاید!)

گاهی یه سری چیز به ذهنم می‌رسه…که از دید خودم و تایید بعضی‌ها یکم خنده‌داره، و کمی هم احمقانه! :دی